Bird Hunting

打鸟

 

2008

Material:Guns

材料:枪

 

 

Implementation Location:

Inner Mongolia, China

实施地点:内蒙古,中国

 

Exhibition Venue: Beijing

展览地点:北京

 

Planning team:

Sun Yuan, Peng Yu,Wu Yuren,Shen Shaomin, Shi Wanwan

策划小组:孙原 彭禹 吴玉仁 沈少民 石玩玩

 

Project Review:

Shen Shaomin

Camera / Photography:

Du Fang, Gu Zhiping, Lao
Yu, All Hunters


项目考察组织:沈少民
摄影 摄像:杜 顾志平 老余 孙原 彭禹

Attendance:

Wu Yuren, Shi Wanwan, Shen
Shaomin, Sui Jianguo, Li Hui, Wei Bingqiang, Xin
Yunpeng, Sheng Jianfeng, Li Songhua, Gao Feng,
Sun Yuan, Peng Yu

Film Editing:

Shi Wanwan

参加人员: 吴玉仁 石玩玩 沈少民 隋建国 李晖 魏秉强
辛云鹏 盛建峰 李颂华 高峰 孙原 彭禹
录象剪辑:石玩玩 

 

Article