Monsters Present

 

有怪兽

 

Project Sponsor: Uli Sigg

材料:石头

 

 

Implementation Location: Changbaishan, China

实施地点:长白山,中国

 

 

Project Review: Wu Yuren, Gao Feng

项目考察:吴玉仁 高峰

Camera / Photography: Peng Yu, Du Fang, Sun
Yuan, Xu Di

摄影摄像 :彭禹 杜方 孙原 许荻

Attendance: Sui Jianguo, Wu Yuren, Shi Wanwan, Li
Hui, Wei Bingqiang, Xin Yunpeng, Sheng Jianfeng,
Li Songhua, Gao Feng, Sun Yuan, Peng Yu

参加人员:隋建国 吴玉仁 石玩玩 李晖 魏秉强 辛云鹏
盛建峰 李颂华 高峰 孙原 彭禹

 Article