Splash

 

扑嗵

 

2008

Material: Stone

 

材料:石头

Implementation Location: Beijing, China

 

实施地点:北京,中国


Project Preparation: Li Hui

 

项目筹备:李晖


Attendance: Sui Jianguo, Shen Shaomin, Wu
Yuren, Shi Wanwan, Li Hui, Wei Bingqiang, Xin
Yunpeng, Sheng Jianfeng, Li Songhua, Gao Feng,
Sun Yuan, Peng Yu

 

参加人员:隋建国 沈少民 吴玉仁 石玩玩 李晖 魏秉强
辛云鹏 盛建峰 李颂华 高峰 孙原 彭禹


Article