HOME WORKS VIDEO PROJECT ARTICLE ABOUT US CONTECT

Bird Hunting

Bird Hunting

打鸟

2007

Material:Guns
Implementation Location:Inner Mongolia, China
Planning team:Sun Yuan, Peng Yu,Wu Yuren,Shen Shaomin, Shi Wanwan
Project Review:Shen Shaomin
Camera / Photography:Du Fang, Gu Zhiping, Lao Yu, All Hunters
Attendance:
Wu Yuren, Shi Wanwan, Shen
Shaomin, Sui Jianguo, Li Hui, Wei Bingqiang, Xin
Yunpeng, Sheng Jianfeng, Li Songhua, Gao Feng,
Sun Yuan, Peng Yu
Film Editing:Shi Wanwan
材料:枪
实施地点:内蒙古,中国
展览地点:北京
策划小组:孙原 彭禹 吴玉仁 沈少民 石玩玩
项目考察组织:沈少民
摄影 摄像:杜 顾志平 老余 孙原 彭禹
参加人员: 吴玉仁 石玩玩 沈少民 隋建国 李晖 魏秉强
辛云鹏 盛建峰 李颂华 高峰 孙原 彭禹
录象剪辑:石玩玩